Statutter:


§ 1. Fondets navn.
Fondets navn er Henning Børresens kulturfond.

§ 2. Bakgrunn.
Henning Børresens kulturfond er etablert som en erkjentlighet og takk fra Hamars innbyggere og næringsliv for den innsatsen som ildsjeler i Hamar Janitsjarskole har gjort i løpet av 30 år. Ledere, dirigenter og instruktører m. fl. har gjennom sitt virke skapt en trygg, meningsfull og lærerik tilværelse for ungdom som gjennom musikkutøvelsen i forskjellige fora har spredd glede og musikkopplevelser for byens innbyggere. Mange av Hamar Janitsjarskoles elever har utviklet seg til å bli profesjonelle musikere av verdensklasse, og er gode ambassadører for Hamar.

§ 3. Formål
Fondets formål er å bidra med økonomiske midler til spesielt talentfull og evnerik ungdom som derved gis muligheten til å utvikle seg innen sitt kulturfelt.

§ 4.Fondets grunnkapital
Fondet er finansiert ved gaver, salg av fondsbevis samt sammenslåing av andre fond, stiftelser og legater. Fondets grunnkapital skal være på min. Kr. 750.000,-.
Årlig avkastning utover utdelte midler samt nye kapitalinnskudd tillegges grunnkapitalen.

§ 5. Styre
Fondet skal ha et styre på 6 medlemmer som rekrutteres fra ulike kulturfelt samt fondets bidragsytere. Givere med beløp over kr. 50.000,- velger styremedlemmer ved etablering og ved utskiftning. Henning Børresen skal være styrets leder. Normalt kan ingen fungere som styremedlem etter å ha fylt 75 år. Når et styremedlem ønsker å trekke seg ut av styret, passerer aldersgrensen eller vedgår ved døden, velger de gjenværende styremedlemmer et nytt medlem i hans/hennes sted.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire gjør styrelederens stemme utslaget. Styrets formann og et av styremedlemmene tegner fondet sammen. Det utbetales styrehonorarer.

§ 6. Fondets sete.
Fondet skal ha sitt sete og sin regnskapsførsel i Hamar.

§ 7. Kapitalforvaltningen.
Fondets kapital forvaltes av styret som skal sørge for betryggende regnskapsførsel og revisjon. Fondets grunnkapital skal være urørlig. Den kan til enhver tid anbringes i sikrede verdipapir og høyt forrentede konti i bank.

§ 8. Henning Børresens Talentpris.
Fondet utdeler en pris, benevnt Henning Børresens Talentpris. Talentprisen skal være en stimulans til videreutvikling for ungdom som bedriver skapende eller utøvende kulturell og kunstnerisk aktivitet innen litteratur, bildende kunst, musikk/komposisjon, scenekunst, dans/bevegelse, film/grafisk design og brukskunst. Utdelingen foretas som regel èn gang hvert år i Hamar. Mottakeren bør synliggjøre sitt virkefelt for byen gjennom f.eks nevnte arrangement. Dette kan være konsert, utstilling, mediaomtale etc. Prisbeløpet som maksimalt kan være på 75 % av fondets årlige avkastning skal som hovedregel utdeles til en
mottaker.
Styret kan unntaksvis fravike denne regelen.

§ 9. Endring av statuttene.
Disse statuttene kan endres etter enstemmig beslutning av fondes styre og skal godkjennes av Fylkesmannen i Hedmark.

Det kan imidlertid ikke gjøres endringer i statuttene som endrer fondets idelle karakter og formål.