Kontingenter & leier


KONTINGENTER OG LEIER 2018
1. KONTINGENTER FOR UTØVENDE MEDLEMMER:

Aspiranter, Juniorer, HJGK, HUK:
2.600,‐kroner per. år.

B‐ medlemmer:
1.100,‐ kroner per. år.
( medlemmer som har A ‐medlemskap i andre korps)

Instruksjon gjennom HKS etter fylte 13 år :

1.500,- kroner per. år. (tilleggskontingent) Medlemmer som fortsetter med instruksjon gjennom Hamar kulturskole fra sommeren de begynner på ungdomsskolen.

Medlemmer som har permisjon:
600,‐ kr pr.år

Kontingenten dekker ordinær undervisning i HJSK:
individuell/gruppe undervisning/ korpssamspill / seminarer, medlemskontingent og forsikringer i NMF som gir medlemsfordeler, se musikkorps.no/medlemsfordeler

Søsken moderasjon (denne gjelder bare for medlemskontingenten):
1. barn: Ordinær kontingent.
2. barn: 25 % moderasjon.
3. barn: 50 % moderasjon
4. og påfølgende barn: Ingen kontingent.

Kontingenten innkreves halvårlig i to like rater og forfaller til betaling i februar og oktober. Medlemmer som ønsker å slutte, må melde dette skriftlig til HJSK innen 15. september / 15. januar. Skriftlig utmeldelse som ikke er mottatt innen fristen, må medlemskontingenten betales for halvåret. Et medlem som står til rest med kontingent / leie etter en sesong, kan bli nektet å starte på ny sesong før kontingenten er betalt. Det henvises til Hamar Janitsjarskoles vedtekter § 12 angående kontingent og leieavgifter.

2. KONTINGENT FOR IKKE - UTØVENDE MEDLEM (FORESATT):

Kontingenten er fastsatt til kr. 200,‐ pr. år og forfaller til betaling med 100,‐ kr. pr. halvår.

3. UNIFORMSLEIE:

Leien er fastsatt til kr. 200,‐ pr. år for de som har fått utdelt full uniform. Det gis ingen søskenmoderasjon på uniformleie. Ødelagte eller ikke innleverte effekter må erstattes.

4. INSTRUMENTLEIE:

For instrumenter utlånt fra Hamar Janitsjarskole er leien fastsatt til 800,‐ kroner pr. år. Trommeslagere betaler 300,‐ kr. pr. år.

5. LÆREBØKER OG NOTESTATIV:

Medlemmet må selv kjøpe lærebøker og notestativ

Kontingent, uniform‐ og instrumentleie blir fakturert 2 ganger pr år.

Vedtatt på Representantskapsmøte i HJSK 10.februar 2016